Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Ecegen Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi (“Ecegen”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Ecegen tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarına başvurular, tıbbi teşhis hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketleri, sağlık kurumları ve diğer benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta ve hasta protokol numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, telefon numarası, e-posta adresi.
 • Finansal Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri.
 • Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, randevu bilgileri.
 • Diğer Veriler: Otopark kullanımı durumunda araç plaka bilgisi, kamera kayıtları, web sitelerimize gönderdiğiniz sağlık verileri, iş başvurusu halinde özgeçmiş ve hizmet akdiniz ile ilgili diğer kişisel veriler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ve tıbbi teşhis hizmetlerinin yürütülmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması.
 • Randevu almanız durumunda sizi bilgilendirme.
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları ile gerekli bilgilerin paylaşılması.
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla analiz ve saklama.
 • Kimlik doğrulama.
 • Veri güvenliği kapsamında teknik ve idari tedbirlerin alınması.
 • Mevzuat gereği sağlık verilerinin saklanması.
 • Denetleyici ve düzenleyici kurumların taleplerine uygun hareket edilmesi.
 • Özel sigorta şirketleri ile gerekli bilgilerin paylaşılması.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme.
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve şikayetlerinize cevap verebilme.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu.
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Türkiye Eczacılar Birliği.
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve diğer yargı birimleri.
 • Tıbbi teşhis için iş birliği yapılan laboratuvarlar ve merkezler.
 • Kurum avukatları.
 • Resmi denetim yetkisine sahip kurum temsilcileri.
 • Özel sigorta şirketleri.
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Yapılan işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği

Ecegen olarak, kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekteyiz. Bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğunu belirtmek isteriz.

İletişim ve Başvuru

Kanun kapsamındaki talepleriniz için, web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu doldurup aşağıdaki adreslere iletebilirsiniz:

 • Adres: Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:17/A D:8 K:3
  Aşçıoğlu Plaza 34365 FULYA ŞİŞLİ / İSTANBUL
 • E-posta: info@ecegen.com

Daha fazla bilgi için: KVKK Resmi Web Sitesi

Saygılarımızla,

Ecegen Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi

Son Güncelleme 9 Temmuz 2024